Polityka prywatności

Współadministratorzy przykładają dużą wagę do ochrony i poszanowania prywatności, żebyś w czasie korzystania z ich usług czuł się komfortowo. Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka”) opisuje sposób, w jaki Współadministratorzy postępują z danymi osobowymi zbieranymi za pośrednictwem strony internetowej https://ctrlhr.pl („Strona Internetowa”), a także z informacjami zapisywanymi i przechowywanymi na Twoim urządzeniu, nawet jeżeli informacje te nie stanowią danych osobowych. Zapoznaj się uważnie z zawartymi poniżej informacjami dotyczącymi funkcjonowania Strony Internetowej.

I. WSPÓŁADMINISTRATORZY DANYCH OSOBOWYCH:

Współadministratorami Twoich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej są Anna Morawiec–Bartosik, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą CTRL+HR Anna Morawiec-Bartosik w Warszawie przy ul. Kasprzaka 31B lok. 534, 01-234 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 9372426036, REGON: 384350828 oraz Monika Pawłowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą APT Consulting Monika Pawłowska w Warszawie przy ul. Masłowieckiej 1d, 03-992 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 1250594521, REGON: 380140092, prowadzące wspólnie spółkę cywilną pod firmą CTRL+HR w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 17, 00-867 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5272906987, REGON: 384417580 („Współadministratorzy” lub „Spółka”).

Współadministratorzy dbają o Twoje dane osobowe, przetwarzają je ze starannością i zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”*).

II. ADRES KONTAKTOWY:

Współadministratorzy utworzyli wspólny adres kontaktowy przeznaczony do udzielania odpowiedzi na wszelkie żądania związane z ochroną danych osobowych.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych należy kontaktować się drogą mailową pod adresem: odo@ctrlhr.pl bądź skierować pismo na adres korespondencyjny Spółki (Al. Jana Pawła II 17, 00-867 Warszawa).

III. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

W celu skorzystania ze Strony Internetowej nie masz obowiązku podawać jakichkolwiek danych osobowych. Współadministratorzy są uprawnieni do gromadzenia dobrowolnie przez Ciebie udostępnionych danych osobowych. Strona Internetowa wyposażona została we wszelkie systemy oraz narzędzia używane do przetwarzania danych osobowych dla celów wymienionych w pkt. V Polityki.

W sytuacji, gdy dobrowolnie zdecydujesz się skorzystać z dostępnych funkcjonalności Strony Internetowej (np. z formularza kontaktowego czy usługi newslettera), Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych zostanie pozyskana przez Współadministratorów zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

O zbieraniu i przetwarzaniu Twoich danych osobowych zostaniesz poinformowany/a przed ich pozyskaniem i rozpoczęciem przetwarzania.

Strona Internetowa nie służy pozyskiwaniu i przetwarzaniu szczególnej kategorii danych osobowych określonych w Art. 9 RODO (tzw. danych wrażliwych) oraz Art. 10 RODO (dot. wyroków skazujących i czynów zabronionych).

IV. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Współadministratorzy przetwarzają Twoje dane osobowe podane w formularzach dostępnych na Stronie Internetowej, w szczególności w formularzu kontaktowym, usłudze newsletter oraz w ramach ewentualnych reklamacji związanych z funkcjonowaniem Strony Internetowej.

(a) formularz kontaktowy

W sytuacji, gdy zdecydujesz się na kontakt ze Współadministratorami za pośrednictwem dostępnego na Stronie Internetowej formularza kontaktowego, Współadministratorzy będą przetwarzać następujące dane osobowe: dane identyfikacyjne oraz adres e-mail. Podanie tych danych jest niezbędne do wysłania wiadomości e-mail i realizacji związanego z tym celu.

Przetwarzanie może obejmować również dodatkowe dane osobowe, jeżeli dobrowolnie zamieścisz je w treści wiadomości.

(b) usługa newsletter

W sytuacji, gdy zdecydujesz się zapisać do usługi newslettera za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie Internetowej, Współadministratorzy będą przetwarzać dane osobowe w postaci danych identyfikacyjnych oraz adresu e-mail. Podanie tych danych jest niezbędne w celu przystąpienia do usługi newslettera.

Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały przedstawione w pkt. V lit. (b) Polityki.

(c) reklamacje

W sytuacji, gdy zdecydujesz się złożyć reklamację związaną z funkcjonowaniem Strony Internetowej, Współadministratorzy będą przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w reklamacji, w szczególności dane identyfikacyjne oraz adres e-mail lub adres korespondencyjny. Podanie tych danych jest niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

V. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Współadministratorzy przetwarzają Twoje dane osobowe w następujących celach:

(a) odpowiadania na pytania przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego

W sytuacji, gdy zdecydujesz się skontaktować ze Współadministratorami za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej, będzie to równoznaczne z przekazaniem Współadministratorom adresu e-mail jako adresu nadawcy wiadomości. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu nawiązania kontaktu.

Podstawę przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi wyrażona przez Ciebie, w trybie Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, zgoda. Po zakończeniu kontaktu, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w trybie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji uzasadnionego interesu Współadministratorów polegającego na archiwizacji korespondencji lub ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, wynikającymi z prowadzonej przez Współadministratorów działalności gospodarczej.

Ponadto, w treści wiadomości możesz dobrowolnie zawrzeć również inne dane osobowe, jeżeli uważasz, że jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi przez Współadministratorów.

Masz prawo domagać się od Współadministratorów przedstawienia historii korespondencji, pod warunkiem, że podlegała ona archiwizacji oraz domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja okaże się uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Współadministratorów polegający przede wszystkim na obronie przed potencjalnymi roszczeniami, odpowiednio do Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

(b) usługa newslettera

W sytuacji, gdy zdecydujesz się zapisać do usługi newslettera za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej będzie to równoznaczne z przekazaniem Współadministratorom danych identyfikacyjnych oraz adresu e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przystąpienia do usługi. Usługa newslettera polega na okresowym informowaniu użytkowników o nowościach oferowanych przez Współadministratorów, ofertach promocyjnych oraz informacjach handlowych.

Podstawę przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi wyrażona przez Ciebie, w trybie Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, zgoda.

Po zakończeniu kontaktu, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w trybie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji uzasadnionego interesu Współadministratorów polegającego na archiwizacji korespondencji lub ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, wynikającymi z prowadzonej przez Współadministratorów działalności gospodarczej.

Masz prawo w każdej chwili wycofać wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Współadministratorzy dokonali przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody należy skontaktować się ze Współadministratorami drogą mailową pod adresem: odo@ctrlhr.pl.

(c) rozpatrywanie reklamacji

W sytuacji, gdy zdecydujesz się złożyć reklamację związaną z funkcjonowaniem Strony Internetowej za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej, Współadministatorzy będą przetwarzać Twoje dane osobowe w celu jej rozpatrzenia, które odbędzie się nie później niż w ciągu 90 dni od złożenia reklamacji. Po upływie ww. okresu, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w trybie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji uzasadnionego interesu Współadministratorów polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, wynikającymi z prowadzonej przez Współaministratorów działalności gospodarczej.

(d) (d) marketing bezpośredni

Współadministratorzy są uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych w postaci danych identyfikacyjnych, adresu e-mail lub numeru kontaktowego również w celach marketingu bezpośredniego w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Zgodnie z Rekomendacją R(85)20 Rady Europy dla Komitetu Ministrów Państw Członkowskich w sprawie ochrony danych osobowych używanych dla celów marketingu bezpośredniego z dnia 25 października 1985 r., na którą powołuje się również Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w materiałach dotyczących marketingu, przez „marketing bezpośredni” należy rozumieć ogół działań, jak również wszelkich dotyczących go usług pomocniczych, umożliwiających oferowanie produktów lub usług bądź przekazywanie innych informacji do grupy ludności – za pośrednictwem poczty, telefonu lub innych bezpośrednich środków – w celach informacyjnych bądź w celu wywołania reakcji ze strony osoby, której dane dotyczą.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów w ramach realizacji marketingu bezpośredniego stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Współadministratorów wskazany powyżej. Masz prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług oferowanych przez Współadministratorów oraz żądania usunięcia danych osobowych znajdujących się na liście marketingowej.

W celu wniesienia sprzeciwu, zgłoszenia żądania usunięcia danych lub realizacji innych praw, o których mowa w pkt. VIII. Polityki, należy skontaktować się ze Współadministratorami drogą mailową pod adresem: odo@ctrlhr.pl bądź skierować pismo na adres korespondencyjny Spółki (Al. Jana Pawła II 17, 00-867 Warszawa).

Współadministratorzy zapewniają, że w ramach tworzenia baz danych dla celów marketingu bezpośredniego wdrożyli odpowiednie środki techniczne i organizacyjne służące zagwarantowaniu bezpieczeństwa i poufności danych, z uwzględnieniem wymagań tego sektora.

W sytuacji, gdy Współadministratorzy będą przetwarzali Twoje dane osobowe w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, otrzymasz od Współadministratorów, za pośrednictwem wiadomości e-mail, klauzulę informacyjną zawierającą wszystkie informacje, o których mowa w art. 13 lub art. 14 RODO.

VI. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH:

Współadministratorzy udostępniają Twoje dane osobowe innym podmiotom wyłącznie w sytuacji, gdy jest to niezbędne dla realizacji uzasadnionych potrzeb Współadministratorów. Dane mogą być udostępniane w szczególności podwykonawcom Spółki, z którymi Współadministratorzy współpracują przy przetwarzaniu danych lub świadczeniu na Twoją rzecz usług.

Współadministratorzy nie będą ujawniać Twoich danych osobowych innym podmiotom ani osobom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy:

1) wyrazisz na to zgodę;

2) będzie to niezbędne dla realizacji usług świadczonych przez Współadministratorów z poszanowaniem zasady minimalizacji danych oraz ograniczenia przetwarzania danych;

3) Twoje dane osobowe będą przekazywane upoważnionym pracownikom i współpracownikom Współadministratorów, operatorom pocztowym, współpracującym ze Współadministratorami przedsiębiorstwom świadczącym usługi specjalistyczne takie jak m.in. usługi marketingowe, hostingowe, informatyczne;

4) będzie to niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa struktury informatycznej;

5) będzie to niezbędne w celu wypełnienia obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z przepisów podatkowych;

6) będzie to uzasadnione żądaniem instytucji państwowych lub organów wymiaru sprawiedliwości.

Współadministratorzy na Stronie Internetowej korzystają z logotypu serwisu odsyłającego użytkowników do kanału społecznościowego Spółki udostępnianego przez LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Pl, Dublin 2, Irlandia (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy). Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych przez dostawcę wtyczki zawarte są pod powyższym adresem www.

Wszelkie dane osobowe lub inne informacje wprowadzane do aplikacji społecznościowej przez użytkownika Strony Internetowej mogą być odczytywane, zbierane oraz wykorzystywane przez innych użytkowników oraz dostawców aplikacji. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie, niewłaściwe wykorzystanie lub przywłaszczenie danych osobowych lub innych informacji wprowadzanych przez użytkowników do aplikacji społecznościowej, również na profilach zawodowych Spółki dostępnych w tej aplikacji.

Dane przekazywane dostawcom wtyczki mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych na zasadach określonych w dokumentach dot. ochrony danych osobowych LinkedIn.

VII. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne w celu należytego świadczenia usług w ramach Strony Internetowej, a także przez okres 6 lat od dnia zaprzestania świadczenia usług z uwagi na obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych przysługujących Współadministratorom.

Wszelkie dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO będą przechowywane do momentu odwołania zgody na ich wykorzystywanie.

VIII. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW STRONY INTERNETOWEJ:

Zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności RODO, przysługują Ci następujące prawa:

(a) cofnięcia wyrażonej zgody

na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Spółka dokonała na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem, na podstawie art. 7 RODO.

(b) dostępu do swoich danych osobowych,

uzyskania potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania informacji m.in. o:

- celach przetwarzania;

- kategoriach danych osobowych;

- odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Twoje dane zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

- planowanym okresie przechowywania Twoich danych osobowych lub kryteriach ustalania tego okresu, na podstawie Art. 15 RODO;

(c) sprostowania lub uzupełnienia Twoich danych osobowych,

gdy są niekompletne lub nieprawidłowe, na podstawie Art. 16 RODO;

(d) usunięcia Twoich wszystkich lub niektórych danych osobowych,

jeżeli Twoje dane osobowe:

- przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były wykorzystywane;

- wycofałeś/aś zgodę, a Spółka nie posiada innej podstawy prawnej przetwarzania tych danych;

- wniosłeś/aś sprzeciw, który Spółka uznała za zasadny;

- Twoje dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie z prawem, na podstawie Art. 17 RODO;

(e) ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli:

- kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych, wówczas Współadministratorzy ograniczą ich przetwarzanie na czas potrzebny im do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych;

- kwestionujesz zgodność z prawem wykorzystania przez Współadministratorów danych osobowych;

- Współadministratorzy nie potrzebują już tych danych, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- wniosłeś/aś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych do czasu podjęcia przez nas decyzji co do zasadności sprzeciwu, na podstawie art. 18 RODO;

(f) kopii danych osobowych,

które dostarczyłeś/aś Współadministratorom i ich otrzymania przez Ciebie lub inny wskazany przez Ciebie podmiot, pod warunkiem, że będzie to technicznie możliwe - w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie, jeżeli Współadministratorzy wykorzystują Twoje dane na podstawie zgody, w celu świadczenia usług lub w sposób zautomatyzowany, na podstawie Art. 20 RODO;

(g) wniesienia sprzeciwu

z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów. Na skutek wniesienia sprzeciwu Współadministratorzy rozważą, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizują wykorzystując dane osobowe, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO;

(h) wniesienia skargi do organu nadzorczego,

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób nieprawidłowy.

IX. PLIKI COOKIES:

Strona Internetowa nie wykorzystuje żadnych plików cookies.

X. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI:

Użytkownika korzystającego ze Strony obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Współadministratorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeżeli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane na Stronie Internetowej. Współadministratorzy poinformują użytkowników o wszelkich zmianach oraz terminie ich wejścia w życie za pośrednictwem Strony Internetowej w zakładce „Polityka Prywatności”, a odpowiednich przypadkach zgłoszą je drogą elektroniczną osobom, których dane dotyczą.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności miała miejsce w dniu 19 października 2020 r.